SZYBKI KONTAKT Z NAMI:

Jak wygląda ocena wniosków? Co weryfikuje WFOŚiGW na wizycie dopuszczającej?

Czyste powietrze- ocena wniosku.

Ocena wniosku to kolejny punkt po złożeniu wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze 

Ocena ta jest przeprowadzana wg kryteriów dostępnych oraz ocena wg kryteriów jakościowych dopuszczających. Ale także wiąże się to z wizytą pracownika WFOŚIGW w budynku poddawanym termomodernizacji.

Złożony wniosek oceniany jest zgodnie ze szczegółowymi kryteriami wyboru przedsięwzięć.

Kryteria dostępu

Ocena wg tego kryterium ma postać 0-1 czyli nie spełnia/spełnia.  Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów dostępu skutkuje odrzuceniem wniosku. 

Uwaga ! przysługuje nam możliwość złożenia wyjaśnień czy uzupełnień nawet po dwukrotnym wezwaniu.

 

Jak prawidłowo wypełnić wniosek w programie Czyste powietrze.

Zgodnie z wytycznymi ocenie podlegają następujące elementy z oceną 0-1:

 • Wniosek jest złożony w terminie określonym w regulaminie naboru,
 • Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej formie,
 • Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypełniono wszystkie wymagane pola formularza wniosku oraz dołączono wszystkie wymagane załączniki,
 • Wnioskodawca mieści się w katalogu beneficjentów, określonym w programie
 • priorytetowym,
 • Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem priorytetowym,
 • Realizacja przedsięwzięcia nie została zakończona przed dniem złożenia wniosku,
 • Okres realizacji przedsięwzięcia jest zgodny z programem priorytetowym,
 • Forma i intensywność wnioskowanego dofinansowania jest zgodna z programem priorytetowym.

Jeśli mimo wezwania do wyjaśnień lub uzupełnień nie przedłożymy odpowiednich odpowiedzi nasz wniosek automatycznie  zostaje wyłączony z dalszego postępowania tym samym tracimy możliwość uzyskania dofinansowania.

Jeśli natomiast wniosek spełnia wszystkie kryteria dostępu, zostanie on oceniony pozytywnie i zostaje skierowany do dalszej oceny.

 

Ocena wniosku Czyste powietrze

Ocena wniosku o dofinansowanie wg kryteriów jakościowych dopuszczających

Zakres podlegający w ocenie jakościowej dopuszczającej to odpowiedzi na pytania:

 • Wnioskowany zakres rzeczowy przedsięwzięcia wynika z audytu energetycznego budynku lub uproszczonej analizy energetycznej zawartej we wniosku o dofinansowanie?
 • Wnioskowany zakres rzeczowy jest zgodny z rodzajami przedsięwzięć wymienionych w Programie priorytetowym?
 • Koszty kwalifikowane są zgodne z Programem priorytetowym – Rodzaje kosztów kwalifikowanych?
 • Koszty kwalifikowane dla poszczególnych elementów przedsięwzięcia są nie wyższe, niż określone w Programu priorytetowego (Maksymalne koszty jednostkowe)?
 • Modernizowane/instalowane źródła ciepła spełnią wymagania określone w załączniku do Programu?
 • Wnioskodawca przeprowadził analizę możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej budynku objętego projektem, z której wynika, że podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej nie jest uzasadnione technicznie i ekonomicznie – oświadczenie wnioskodawcy?
 • W przypadku montażu kotła opalanego węglem wnioskodawca przeprowadził analizę możliwości przyłączenia budynku objętego projektem do sieci ciepłowniczej i sieci dystrybucji gazu, z której wynika, że podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej lub sieci dystrybucji gazu nie jest uzasadnione technicznie i ekonomicznie—oświadczenie wnioskodawcy
 • Modernizowane przegrody spełnią wymagania izolacyjności cieplnej obowiązujące od roku 2021?

Na tym etapie oceny przysługuje nam jednokrotne uzupełnienia.

 

Wizyta dopuszczająca

WFOŚIGW na etapie oceny wg kryteriów jakościowych, dokonuje wizytacji dopuszczającej której celem jest potwierdzenia spełnienia tych kryteriów dla wszystkich budynków istniejących i tych nowo budowanych, w których jest zamontowane źródło ciepła zgodne z wymaganiami programu priorytetowego. Jest ona przeprowadzana zgodnie z Instrukcją wizytacji dopuszczającej.

Przedstawiciel WFOŚIGW potwierdza czy wnioskowany zakres rzeczowy jest uzasadniony i rzeczywiście może zostać zrealizowany, a także czy oświadczenia zadeklarowane przez wnioskodawcę we wniosku pokrywają się ze stanem faktycznym.

Przedstawiciel WFOŚIGW przeprowadza weryfikację poprzez kontrolę dokumentów oraz obmiar/oględziny m.in.:

 • posiadanie branżowej dokumentacji projektowej ( jeżeli dotyczy),
 • dokumentów o spełnieniu wymagań technicznych w zakresie źródła ciepła (w przypadku budynków które mają już zamontowane źródło ciepła) np. certyfikat/etykieta/
 • zaświadczenie,
 • posiadanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej (jeżeli dotyczy),
 • powierzchnię istniejącą przegród podlegających termomodernizacji,
 • powierzchnię stolarki zewnętrznej,
 • powierzchnię drzwi i bram garażowych.

Dodatkowo przedstawiciel WFOŚiGW może wymagać okazania dokumentów potwierdzających:

 • dokonanie analizy możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej (w przypadku instalacji indywidualnego źródła ciepła realizacja inwestycji może być dofinansowana jedynie w sytuacji, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie),
 • dokonanie analizy możliwości przyłączenia do sieci dystrybucji gazu (w przypadku zakupu i montażu kotła na węgiel). Warunkiem montażu kotła opalanego węglem jest brak możliwości podłączenia lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci ciepłowniczej lub sieci dystrybucji gazu,
 • dopuszczenie budynku do użytkowania,
 • uzyskanie pozwolenia na budowę do 15 grudnia 2002 r.,
 • uzyskanie zgody na rozpoczęcie budowy (dotyczy budynku nowo budowanego).

Przedstawiciel WFOŚiGW  potwierdza dokonane ustalenia dokumentacją fotograficzną z wizytacji. Przyjmuje się, że dopuszczalne odstępstwo w obmiarze ścian może wynosić do + – 10 % obmiaru dla powierzchni docieplenia ścian.

Wynikiem wizytacji jest protokół dopuszczający, który zostaje podpisany w dniu dokonania wizytacji dopuszczającej przez przedstawiciela WFOŚiGW oraz wnioskodawcę.

Pozytywny wynik wizytacji dopuszczającej kończy etap oceny jakościowej wniosku o dofinansowanie!

SKOMENTUJ ARTYKUŁ

Call Now Button