SZYBKI KONTAKT Z NAMI:

Fotowoltaika dofinansowanie WFOŚiGW Kielce

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH

Fotowoltaika, program pożyczkowy dla osób fizycznych „AURA”

Nabór jest ciągły rozpoczyna się w dniu 1 marca 2018 r. i trwał będzie do wyczerpania środków finansowych lub do decyzji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu o zawieszeniu lub zakończeniu naboru, jednak nie później niż do dnia 15 października 2018 r.

Celem programu jest zmniejszenie narażenia ludności na zanieczyszczenia powodujące niską emisję dwutlenku węgla oraz innych gazów cieplarnianych, zagrażających zdrowiu i życiu ludzi oraz negatywnie wpływających na stan środowiska. Dodatkowo program pożyczkowy chce propagować odnawialne źródła energii oraz upowszechnianie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji oraz idei efektywnego wykorzystania energii.

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna, która posiada prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym[1]. W przypadku małżeństw co do zasady jako pożyczkobiorcy powinni wystąpić małżonkowie razem[2].

Dofinansowanie jest w formie pożyczki do 100% kosztu kwalifikowanego, a jego minimalna kwota pożyczki to 6 000 zł. W mikroinstalacji fotowoltaicznej nie ma określonej minimalnej i maksymalnej mocy (na podstawie zużycia energii szacowanie mocy w kW).

Preferencyjna pożyczka z Funduszu udzielana jest bez pobierania opłat i prowizji.

 1. Oprocentowanie pożyczki wynosi 3% w stosunku rocznym. Oprocentowanie jest stałe w całym okresie spłaty.
 2. Odsetki naliczane będą od wysokości wypłaconej pożyczki, od daty zejścia środków finansowych z rachunku bankowego Funduszu, w okresach kwartalnych do dnia zaakceptowania przez Fundusz złożonego Wniosku o częściowe umorzenie pożyczki (ostatniej raty pożyczki) lub do dnia spłaty ostatniej raty pożyczki. W okresie karencji płacone są jedynie odsetki.
 3. Pożyczka może być udzielona na okres do 8 lat[3] (wliczając okres karencji), liczonych od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki.
 4. Na wniosek pożyczkobiorcy istnieje możliwość udzielenia karencji w spłacie pożyczki do 12 miesięcy, liczonej od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki.

Przyznanie dofinansowania w formie pożyczki uzależnione jest od zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. Ponadto warunkiem udzielenia pożyczki jest zabezpieczenie przez pożyczkobiorcę jej spłaty w co najmniej 1 formie zaakceptowanej przez Zarząd Funduszu.

Pożyczka podlegać będzie częściowemu umorzeniu w wysokości 20%. Umorzenie części pożyczki nie przysługuje w przypadku, gdy okres spłaty wynosi do 36 miesięcy włącznie z okresem karencji. Następuje po spłacie wymaganej części kapitału udzielonej pożyczki, po złożeniu przez Pożyczkobiorcę Wniosku o Częściowe Umorzenie Pożyczki. Umorzenie przysługuje w ostatniej racie rozpisanej przez bank.

Wniosek powinien zostać złożony przynamniej 1 miesiąc przed terminem spłaty ostatniej raty pożyczki podlegającej umorzeniu.

Warunkami niezbędnymi do uzyskania umorzenia jest:

 1. a) Terminowe osiągnięcie efektu rzeczowego określonego w umowie – dostarczenie protokołu odbioru końcowego.
 2. b) Terminowe osiągnięcie efektu ekologicznego określonego w umowie – dostarczenie oświadczenia o uzyskanym efekcie ekologicznym (minimalnym akceptowalnym efektem ekologicznym w przypadku instalacji fotowoltaicznych jest produkcja energii elektrycznej na poziomie 80% efektu określonego w umowie).
 3. c) Terminowe udokumentowanie wykorzystania pożyczki – potwierdzenie dokonania zapłaty za faktury/ rachunki.
 4. d) Terminowe spłaty rat kapitałowych.
 5. e) Terminowe spłaty rat odsetkowych.

 

Maksymalny procent umorzenia ulega zmniejszeniu pożyczki w następujący sposób:

1)      0,5 punktu procentowego za:

 • nieterminowe dostarczenie protokołu odbioru końcowego,
 • oświadczenia o uzyskanym efekcie ekologicznym,
 • za każde nieterminowe udokumentowanie zapłaty[4] za faktury/ rachunki,
 • za każde 10 dni opóźnienia w spłacie rat kapitału w trakcie trwania umowy.

2)      0,1 punktu procentowego za każde 10 dni opóźnienia w spłacie rat odsetkowych w trakcie trwania umowy.

W przypadku opóźnienia w spłacie rat kapitałowych lub/ i odsetek przekraczającego łącznie w okresie spłaty pożyczki przez cały okres trwania umowy 90 dni – umorzenie nie przysługuje.

[1] Jako budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek wolnostojący, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej, atrialnej. Budynek ten służy zaspokajaniu podstawowych potrzeb mieszkaniowych. Pod względem konstrukcyjnym stanowi samodzielną całość. Prawo zezwala na wyodrębnienie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych lub też rozdzielenie budynku na dwa lokale – mieszkalny i użytkowy, którego powierzchnia wyniesie nie więcej niż 30% powierzchni całego budynku.
(W ramach programu nie mogą być dofinansowane przedsięwzięcia prowadzone w budynkach, w których powierzchnia przeznaczona pod działalność gospodarczą przekracza 30% całego budynku).

[2] Jeżeli Wnioskodawca jest w związku małżeńskim bez rozdzielności majątkowej, co do zasady drugim pożyczkobiorcą jest również małżonek/małżonka. Jeżeli Wnioskodawca jest w związku małżeńskim z rozdzielnością majątkową, pożyczkobiorcą może być sam wnioskodawca, ale może też być pożyczkobiorca wspólnie
z małżonkiem/małżonką.

[3] Okres 8 lat z zastrzeżeniem, iż ostatnia rata spłaty może najpóźniej przypadać w roku, w którym najstarszy pożyczkobiorca kończy 75 lat (np. jeżeli w dniu składania wniosku Pożyczkobiorca ma 70 lat, maksymalny okres spłaty wynosi 5 lat).

[4] Jedno udokumentowanie rozumiane jest jako dostarczenie dowodów zapłaty wynikających z jednej wypłaconej transzy pożyczki.

 

Program Aura

 

 

 

SKOMENTUJ ARTYKUŁ

Call Now Button